główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m - Ogłoszenie o zamówieniu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Łubnice: Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m
Numer ogłoszenia: 177039 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice , ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubnice.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi polega na rozebraniu istniejącej nawierzchni z różnego kruszywa (z tłucznia, mas mineralno - bitumicznych, betonu i brukowca) szer. 3 - 4 m i gr. do 10 cm o powierzchni 1476m2 oraz wykonaniu robót ziemnych w celu uzyskania koryta z uformowanym poboczem w ilości 803,05 m3 i szer. 5,0m, 4,0m, 3,5m. W korycie zaprojektowano podbudowę składającą się z warstwy odcinającej z piasku fr. 10 cm, warstwy dolnej z kruszywa łamanego frakcji 63 gr. 15 cm i górnej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 gr. 8 cm. Kruszywo na podbudowę klasy i gatunku II. Na podbudowie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm, jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej dla KR1. Po rozebraniu istniejącego szczątkowego chodnika z płyt betonowych i kostki brukowej zostanie wykonany nowy z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o pow. 424,80m2 wraz ze zjazdami do posesji o pow. 117,0m2 z betonowej kostki brukowej czerwonej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Chodnik zostanie ograniczony krawężnikiem 15x30 i obrzeżem 6x20. W celu zapewnienia szybkiego odpływu wody z jezdni zaprojektowano ułożenie ścieków betonowych korytkowych 50x60x15 dł. 103,0m na ławie betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300mm , dł. 160,0 m wraz z przykanalikami o śr. 200mm, dł. 28,0m, studzienkami ściekowymi w ilości 8 szt. i studniami przelotowymi w ilości 3 szt. Na skrzyżowaniach z drogą powiatową Wójcin - Gola nr 4274E zaprojektowano przepusty rurowe o średnicy 40cm z rur betonowych długości 39,0m. Dla zabezpieczenia elewacji budynku straży pożarnej zaprojektowano w chodniku ekran przeciwbłotny z elementów wypełnionych pleksi przykręconych do słupków dł. 28,0m. Dane ogólne: - szybkość projektowa - 30km/h, - szerokość jezdni - 3,5 - 4,0 - 5,0 m, - szerokość korony - 4,5 - 6,60 m, - obciążenie - 80 KN/oś, - przewidywany ruch - KR1, - klasyfikacja drogi - D, Najważniejsze elementy zakresu robót: Roboty ziemne: 725,05m3. Roboty rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno - bitumicznych, betonu i brukowca: 1476m2, - rozebranie chodników - 23m2, Podbudowa: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 2379,40m2, - podbudowy z kruszyw łamanych: 3678m2, Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa ścieralna):1839m2, Chodniki z kostki brukowej betonowej: 424,80m2, Zjazdy: 117m2, Odwodnienie: - kanały z rur PVC o średnicy zewn. 200 mm - 28m, - kanały z rur PVC o średnicy zewn. 315 mm - 160m. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wkalkulował w cenę wykonanie dokumentacji powykonawczej, w szczególności: kosztorys powykonawczy, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wkalkulował w cenę i wykonał usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ - warunki usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI - OPERATOR S.A. Uwaga Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlano - wykonawczego. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą. Opis przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz 881). Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów mają na celu jedynie doprecyzowanie i dookreślenie oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do asortymentu określonego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 8 - Wzór Umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 11 500,00PLN (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: - oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze. zm) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; - oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. Forma wniesienia wadium 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu (wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert musi znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty (zaleca się aby dokument NIE BYŁ TRWALE ZWIĄZANY Z OFERTĄ). Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą - pierwszym dniem jego obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert. Miejsce i sposób wniesienia wadiumWadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno O/ Łubnice 48 8413 0000 0800 0404 2000 0010, z zaznaczeniem którego postępowania ono dotyczy. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale do oferty. 10.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej (bitumicznej), o wartości co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy 00/100 zł) brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiej osoby/ takich osób.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy 00/100zł) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 8.2. SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; Dowód wpłaty wadium lub oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a)gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, b)wystąpienia warunków atmosferycznych lub gruntowych, uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiającego, c)odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych np. niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, głazów narzutowych, niewybuchów, przedmiotów wymagających ochrony konserwatora zabytków, d)gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, e)w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do umowy, f)wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, g)wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, h)ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT) i)wystąpienia konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 2.Wprowadzane zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą wprowadzać warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiły by wybór innej oferty niż ta, która została wybrana., a ponadto nie mogą naruszać art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.W przedstawionych w ust.1 przypadkach, strony ustalają nowe terminy realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 4.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=542&x=4&y=89
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego nr 102 98 - 432 Łubnice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice I piętro, pokój nr 3 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice