artykuł nr 1

Sprawozdanie z Programu WFOŚiGW w Łodzi " Czyste Powietrze"

artykuł nr 2

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia...

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łubnice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022r.
artykuł nr 3

Konsultacje społeczne w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy

Wójt Gminy Łubnice Zarządzeniem nr 42/2022 z dnia 28 października 2022 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy. 

Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców Gminy w tym w szczególności uczniów klas VI, VII i VIII Szkół Podstawowych oraz uczniów Szkół Ponadpodstawowych w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Łubnicach. Młodzieżowa Rada Gminy jest organem doradczym  reprezentującym młodzież w strukturach lokalnych. Młodzieżowa Rada Gminy zajmuje się sprawami młodzieży, wskazuje innym organom potrzeby swoich rówieśników, zachęca też do czynnego brania udziału w życiu Gminy i pracy społecznej na jej rzecz.

Do zadań Młodzieżowej Rady Gminy należy w szczególności: opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w Łubnicach dotyczących młodzieży; udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy.

Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta lub podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska (organizacje pozarządowe działające na terenie gminy lub samorząd uczniowski z terenu danej gminy).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej i wysłać wypełnioną na adres uglubnice@uglubnice.com.pl pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, lub złożyć w pokoju nr 16 Urzędu Gminy

do dnia 17 listopada 2022r.

 

Wójt Gminy Łubnice 

Michał Pazek

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i  poz. 1561) i art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,  poz. 1265 i poz. 1812) oraz § 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5767),

zarządzam: 

§1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt Programu o którym mowa w ust.1 oraz formularz zgłaszania opinii zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Łubnice www.uglubnice.com.pl Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubnice.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

§ 2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnej opinii  i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie, uwagi i wnioski do programu wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze zgłaszania opinii do projektu Programu na 2023 rok należy przesłać na: adres poczty elektronicznej uglubnice@uglubnice.com.pl, na adres Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Łubnicach (I piętro pok. 6).

§ 3. Termin prowadzenia konsultacji  zakreśla się na czas od 24.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

§ 4. Przeprowadzenie konsultacji powierza się pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Łubnice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

artykuł nr 5

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Łubnice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

 

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Łubnice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

 

Gmina Łubnice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

 

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.