artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Informuję, że do dnia 22.02.2024 roku do godz.12.00 nie wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach żadne zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łubnice w 2024r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice w drodze zarządzenia powoła skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w roku 2024.

artykuł nr 2

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Informuję o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 06.02.2024r. wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku do zarządzenia stanowiącym ogłoszenie o konkursie Rozdział II pn. „Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania”, podpunkt otrzymuje brzmienie:

  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert określony w ogłoszeniu konkursowym nie ulega zmianie tj. upływa w dniu 27 lutego 2024 r.

 

 

Wójt Gminy Łubnice

  Michał Pazek

 

 

Łubnice, 14.02.2024 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571) zwanej dalej „ustawą” oraz Rozdziału 12 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok., przyjętym Uchwały Nr XLIX/310/2023 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 29 listopada 2023r. Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków komisji konkursowej w 2024 roku, oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do

22 lutego 2024 roku do godz. 12.00.

Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem na adres:

Urząd Gminy Łubnice

ul. gen. Sikorskiego 102,

98-432 Łubnice

fax: 62 78 47 015

e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl

 

Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert składanych w celu uzyskania środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- Reprezentują organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Łubnice zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,

- Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

- Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione ww. ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Łubnice w drodze zarządzenia,

Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art.15 ust.2d ustawy komisja konkursowa będzie działała bez ich udziału,

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2024 roku, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy będzie działać bez ich udziału.  

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Łubnice.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 23.02.2024r.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla...

Wójt Gminy Łubnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
artykuł nr 5

Kwalifikacja Wojskowa 2024