artykuł nr 1

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 /z 10 października 2008 r./

artykuł nr 2

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach /z 22 grudnia 2008 r./

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, jego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania a także w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród" /z 22 grudnia 2008 r./

artykuł nr 4

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /z 22 grudnia 2008 r./

artykuł nr 5

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 /z 22 grudnia 2008 r./