artykuł nr 1

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki (23 marca 2012 r.)

artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia "programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice" (23 marca 2012 r. )

artykuł nr 3

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze zespołu szkół, szkoły podstawowej lub przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

artykuł nr 4

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (23 marca 2012 r.)

artykuł nr 5

w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (23 marca 2012 r.)