artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice" (27 czerwca 2012 r.)

artykuł nr 2

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (27 czerwca 2012 r.)

artykuł nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1316 z działką Nr 1317 (część) położonych w obrębie wsi Wójcin (27 czerwca 2012 r.)

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 (27 czerwca 2012 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012 (27 czerwca 2012 r.)