artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020" (30 marca 2016 r.)

artykuł nr 2

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Łubnice jest organem prowadzącym ( 30 marca 2016 r.)

artykuł nr 3

w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2016 r. (30 marca 2016 r.)

artykuł nr 4

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2016 roku (30 marca 2016 r.)

artykuł nr 5

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łubnice na lata 2016 - 2020 (30 marca 2016 r.)