artykuł nr 1

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego krajobrazu Dolina Prosny (28 września 2016 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016 (28 września 2016 r.)

artykuł nr 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (28 września 2016 r.)

artykuł nr 4

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubnice na okres 15 lat (5 września 2016 r.)

artykuł nr 5

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (9 sierpnia 2016 r.)