artykuł nr 1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2035

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2023

artykuł nr 3

w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

artykuł nr 4

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach

artykuł nr 5

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubnice na lata 2023-2026