w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (25 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVII 136 2013   1.313 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (25 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVII 135 2013   1.676 MB

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kleszczów (25 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVII 134 2013   50.360 KB

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (11 marca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 133 2013   50.645 KB

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 132 2013   73.791 KB

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 131 2013   51.743 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości(11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 130 2013   1.166 MB

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI/129/2013   70.426 KB

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 128 2013   136.719 KB

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (11 marca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVI 127 2013   445.010 KB

w sprawie wystąpienia Gminy Łubnice ze Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu (7 lutego 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXV 126 2013   48.699 KB

w sprawie sporu sądowo - administracyjnego dotyczącego skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 listopada 2011 r. Nr XII/49/2011 w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubnice (25 stycznia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIV 125 2013   62.829 KB

w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (25 stycznia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIV 124 2013   187.545 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (25 stycznia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIV 123 2013   1.092 MB