w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 81 2016   342.135 KB

w sprawie zmiany uchwały XII/72/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Łubnice jest organem prowadzącym (22 czerwca 2016 r.0

Załączniki
uchwała XIII 80 2016   54.059 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2016 (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 79 2016   630.211 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 78 2016   1.125 MB
załącznik do uchwały   685.825 KB

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015 (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 77 2016   49.583 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 76 2016   35.674 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za rok 2015 (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 75 2016   178.929 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach w 2015 roku (22 czerwca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIII 74 2016   941.496 KB