główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja Wójta Gminy Łubnice z dnia 28.12.2021 r., znak: RI.6220.1.72.2019-2021 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice.

Załączniki:
Decyzja RI.6220.1.72.2019-2021 13 MB
artykuł nr 2

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.1.73.2019-21 z dnia 28.12.2021 r.

  Łubnice, dnia 28.12.2021 r.

 

Znak: RI.6220.1.73.2019-21

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamia, że

 

w dniu 28 grudnia 2021 r., na wniosek Pana Ryszarda Duszyńskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Nowak oraz r. pr. Pana Adama Kuźma, wydana została decyzja znak: RI.6220.1.72.2019-21 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia-zawiadomienia: 28.12.2021 r.

  Data udostępnienia treści decyzji: 28.12.2021 r.

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika,

2. a/a.

Umieszczono:

1.   Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach

2.   W miejscu planowanego przedsięwzięcia – Wójcin

3.   Strona BIP

4.   Strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach

Załączniki:
Zawiadomienie-Obwieszczenie 317 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.1.70.2019-21 z dnia 12.11.2021 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 438 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.1.69.2019-21 z dnia 12.11.2021 r.

Załączniki:
Zawiadomienie 455 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.1.68.2019-21 z dnia 12.11.2021 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 317 KB