główna zawartość
artykuł nr 1

Nielegalne odprowadzanie deszczówki

Informacja w załączniku

artykuł nr 2

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informacja w załączniku

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23.12.2020 r. została wydana decyzja znak: 6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN, 15 KV oraz przebudowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Załącznik 27 KB
artykuł nr 5

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uchwałą Nr 605/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Łódzkiego , przedstawia do zaopiniowania  projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opinia dotycząca projektu przedmiotowej uchwały w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza, zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinna być wydana w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania projektów uchwał.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a i 6a ustawy Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii we wspomnianym powyżej terminie oznacza akceptację przekazanego projektu uchwały w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza.

Dodatkowe informacje i projekt :

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/7665-udostępnienie-społeczeństwu-projektu-uchwały-sejmiku-województwa-łódzkiego-„w-sprawie-aktualizacji-i-zmiany-programu-ochrony-powietrza-oraz-planu-działań-krótkoterminowych-dla-strefy-łódzkiej”-wraz-z-prognozą-oddziaływania-na-środowisko