główna zawartość
artykuł nr 1

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uchwałą Nr 605/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Łódzkiego , przedstawia do zaopiniowania  projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opinia dotycząca projektu przedmiotowej uchwały w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza, zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinna być wydana w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania projektów uchwał.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a i 6a ustawy Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii we wspomnianym powyżej terminie oznacza akceptację przekazanego projektu uchwały w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza.

Dodatkowe informacje i projekt :

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/7665-udostępnienie-społeczeństwu-projektu-uchwały-sejmiku-województwa-łódzkiego-„w-sprawie-aktualizacji-i-zmiany-programu-ochrony-powietrza-oraz-planu-działań-krótkoterminowych-dla-strefy-łódzkiej”-wraz-z-prognozą-oddziaływania-na-środowisko

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Załącznik 456 KB
artykuł nr 3

Taksacja lasów

W dniach 2 marca 2020r. do 15 czerwca 2020r. na terenie Gminy Łubnice odbędzie się taksacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Ł...

artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 24.10.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.5 z dnia 24 pażdziernika 2019 r. dot. postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin...