artykuł nr 1

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubnice

artykuł nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Łubnice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Gminie Łubnice

artykuł nr 4

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych