artykuł nr 1

UZ.271.4.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym, 2017/2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

artykuł nr 2

Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pt. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu"

artykuł nr 3

UZ.271.2. 2017ZAPYTANIE OFERTOWEna pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. ?Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu?

 
 
UZ.271.2. 2017   Łubnice, dnia 11.01.2017r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”
Dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 08 września 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020.
I.   ZAMAWIAJĄCY
nazwa: Gmina Łubnice
adres: ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
telefon: 62 78 47 028
faks:   62 78 47 015 
strona internetowa: www.uglubnice.com.pl
adres e-mail: przetargi@uglubnice.com.pl
godziny urzędowania:   poniedziałek od 7:30 do 15:30
  wtorek – piątek od 7:00 do 15:00
II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” w następującym zakresie prac budowlanych:
1.1.   Termomodernizacja budynku polegająca na wykonaniu m.in.:
-   ocieplenia fundamentów:
-   opaski z kostki betonowej
-   ocieplenia budynku i wymiany stolarki
-   ocieplenia dachu i wykonanie kominów
-   instalacji odgromowej
-   schodów i daszków wejściowych
-   schodów zewnętrznych i pochylni
-   robót wewnętrznych
-   nowych przyłączy napowietrzno kablowych na słupach istniejącej linii napowietrznej poprzez złącza pomiarowe zasilające oddzielnie budynek szkoły i przedszkola
-   wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku
wentylacji mechanicznej w budynku
1.2.   Remont budynku polegający na wykonaniu m.in.:
-   Przygotowania do malowania i malowania ścian i sufitów
-   Demontażu istniejących drzwi 80cm i poszerzenie otworów drzwiowych do drzwi 90 cm
-   Dostarczenia i montażu nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami
-   Wylewek samopoziomujących
-   Montażu nowej wykładziny PCV zgrzewanej wraz z wywinięciem na ściany z listwą wyobleniową
-   Demontażu istniejących balustrad schodowych (schody wewnętrzne)
-   Licowania stopni płytkami ceramicznymi (schody wewnętrzne)
-   Dostarczenia i montażu balustrad ze stali nierdzewnej(schody wewnętrzne)
1.3.   Pozostałych prac wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej realizacji robót budowlanych.
Link do dokumentacji technicznej:
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
2.1. konstrukcyjno – budowlanej
2.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2.3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
III.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a)   Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach polegających na wykonaniu ocieplenia budynku o powierzchni ścian zewnętrznych minimum 800 m2
b)   Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w  pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru robót sanitarnych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej,
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej.
d)   Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
e)   Inspektorzy nadzoru winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
f) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  z 2016r., poz. 65)
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia.
IV.   KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i oceni je, jeżeli:
a)   Oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym
b)   Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym
c) Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena.
V.   INFORMACJA O WAGACH PUKNTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena – 100%
VI.   OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.
2. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:
liczba punktów oferty badanej=cena brutto oferty z najniższą cenącena brutto badanej oferty x 100 pkt x 100%
3. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
4. Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
5. Sposób obliczenia ceny oferty:
4.1.Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy, w szczególności gdy wykonywanie usługi ulegnie wydłużeniu lub niezbędne będą prace dodatkowe lub zamienne.
4.2.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
4.3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4.4.Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne nadzoru inwestorskiego, wynikające z kalkulacji ceny.
4.5.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmie się wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia.
VII.   TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera, lub też osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2017r. godz. 10.00na adres: Urząd Gminy w Łubnicach, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty:
1.1.Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia
1.2.Do oferty winny być załączone kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających wykonanie wymaganych prac oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodny z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
1.3.Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).
1.4.Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.
1.5. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.
1.6.Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.
1.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
2. Opakowanie oferty:
2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Urząd Gminy w Łubnicach
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
OFERTA NA: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa
w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej
z utwardzeniem terenu“.
Znak sprawy: UZ.271.2.2017
Nie otwierać przed 19.01.2017r. godz. 10.15
 
2.2.Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
2.3.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
IX.   TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia rozliczenia budowy, przy czym termin uważa się za zachowany pod warunkiem dokonania odbioru robót do tego dnia.
X.   OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
XI.   INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
XII.   INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.
XIII.   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
XIV.   DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, fax lub drogą elektroniczną:
Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, fax: 6278470215, email: przetargi@uglubnice.com.pl
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej:
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Krzysztof Piasta – Sekretarz Gminy Łubnice, tel. 627847028
4. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 19 września 2016 roku oraz Wytycznymi Programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (EFRR) z dnia 16 sierpnia 2016 roku.