główna zawartość
artykuł nr 1

UWAGA!! PTASIA GRYPA!! CZĘŚĆ GMINY W OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM!!

UWAGA PTASIA GRYPA CZĘŚĆ GMINY W OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Dzietrzkowice (gm. Łubnice), Wojewoda Łódzki w dniu 7 stycznia 2022 r. wydał rozporządzenie określające obszar zapowietrzony i zagrożony dla gminy ŁUBNICE.

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dot. zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Jeziorko - część wsi Ludwinów” na „Jeziorko - wieś”.

 

Zarządzenie Nr 2/2022

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Jeziorko – część wsi Ludwinów” na „Jeziorko – wieś”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443)

oraz uchwały nr XXIV/121/2017 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 2003 ) 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców miejscowości Jeziorko w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „ Jeziorko–

część wsi Ludwinów” na „Jeziorko – wieś”.

2. Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Jeziorko.

3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli
w nich udział.

 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 27 stycznia 2022 r.

 

§ 3.1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie
i podpisanie formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Formularz konsultacyjny:

a) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Łubnice;

b) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubnicach;

3. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć w sekretariacie urzędu w dniach
i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy uglubnice.com.pl.

4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

 

§ 4. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy złożonych formularzy, wyniki konsultacji przekazane zostaną Radzie Gminy, a także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończonej konsultacji.

 

§ 5.1. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych finansowane jest ze środków budżetu gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu na Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Łubnice

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

artykuł nr 3

Protokół z posiedzenia (przeprowadzonej kontroli) Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 4

Praca w Urzędzie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i  poz. 1834) i art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021r. poz. 1038, poz. 1234 i poz. 1535) oraz § 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5767), zarządzam:

§1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt Programu o którym mowa w ust.1 oraz formularz zgłaszania opinii zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Łubnice www.uglubnice.com.pl Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubnice.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

§ 2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnej opinii  i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie, uwagi i wnioski do programu wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze zgłaszania opinii do projektu Programu na 2022 rok należy przesłać na: adres poczty elektronicznej uglubnice@uglubnice.com.pl, na adres Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Łubnicach (I piętro pok. 6).

§ 3. Termin prowadzenia konsultacji  zakreśla się na czas od 09.11.2021 r. do 17.11.2021 r.

§ 4. Przeprowadzenie konsultacji powierza się pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Łubnice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek