główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

artykuł nr 2

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2021r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2021 roku

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska-odwołany

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Wójt Gminy Łubnice zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Konsultacje rozpoczynają się:

w dniu 13.11.2020r. i zostaną zakończone w dniu 20.11.2020r.

Opinie i uwagi do projektu prawa miejscowego należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy, listownie na adres: Urząd Gminy Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub elektronicznie na adres e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie  do 20.11.2020r.  według załączonego formularza zgłaszania opinii. 

Wszelkie informacje w zakresie konsultacji programu współpracy pod nr tel. (tel. 627847025) lub osobiście w Urzędzie Gminy Łubnice, pok. 16.