w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice" (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 90 2012;   2.576 MB
uchwałą XVII 90 2012   2.819 MB

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 89 2012   227.005 KB

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1316 z działką Nr 1317 (część) położonych w obrębie wsi Wójcin (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 88 2012   53.687 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 87 2012   346.856 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 86 2012   1.244 MB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 85 2012   62.587 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 84 2012   52.281 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 83 2012   1,004.504 KB

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 82 2012   63.565 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 81 2012   49.943 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień w Gminie Łubnice za rok 2011 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 80 2012   205.785 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2011 (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 79 2012   279.438 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Łubnicach za 2011 r. (27 czerwca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVII 78 2012   879.992 KB