artykuł nr 1

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021

artykuł nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021

artykuł nr 3

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Łubnice wotum zaufania

artykuł nr 4

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2021

artykuł nr 5

w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice położonej w obrębie wsi Wójcin oznaczonej Nr działki 2509 o pow. 0,0743ha