artykuł nr 1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2035

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2023

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2023 roku

artykuł nr 4

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Łubnice publicznych przedszkolach