UZ.271.2.2017 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska" - ogłoszenie

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   709.890 KB
SIWZ   672.444 KB
Załącznik do SIWZ nr 6   121.100 KB
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5   153.000 KB
Załącznik nr 7 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska   6.140 MB
Załącznik Nr 7.1   6.300 MB
Załącznik nr 7.2   8.455 MB
Załącznik nr 7.3   6.994 MB
Załącznik nr 7.4   3.190 MB
Załącznik nr 7.6   5.206 MB
Załącznik nr 7.7   6.081 MB
Załącznik nr 7.8   6.614 MB
Załącznik nr 7.9   4.386 MB
Załącznik Nr 7.10   1.039 MB
Załącznik nr 7.11   170.882 KB
Załącznik Nr 7.12   186.498 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   156.844 KB
Przedmiar robót odcinek 2 sieci wodociągowej   283.351 KB
Przedmiar robót odcinek 4, 5.2 sieci wodociągowej   539.686 KB
Przedmiar robót odcinek 8,9 sieci wodociągowej   477.729 KB
Modyfikacja treści SIWZ   1.115 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   16.586 KB
SIWZ modyfikowany tekst jednolity   674.879 KB
Skan umowy PROW   2.442 MB
Załączniki do SIWZ od nr 1 - 5 modyfikacja   89.025 KB
Kserokopia decyzji dot zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury   283.206 KB
Kserokopia II decyzji dot zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury   269.820 KB
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu   64.922 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   362.275 KB
Załacznik nr 7.5cz1   10.000 MB
Załącznik nr 7.5cz2   1.423 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   327.436 KB

UZ.271.1.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018

Załączniki
Ogłoszenie   24.736 KB
SIWZ   79.728 KB
Informacja z otwarcia ofert   160.162 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   215.835 KB
ogłoszenie o udzielenie zamówienia   18.553 KB

Plan zamówień publicznych na rok 2017 Gmina Łubnice

Załączniki
plan zamówień publicznych   167.264 KB